Účtovné služby

 1. BulletPodvojné účtovníctvo

 2. BulletJednoduché účtovníctvo

 3. kontrola formálnej správnosti predložených dokladov,

 4. zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov,

 5. spracovanie mesačných účtovných závierok,

 6. spracovanie daňových priznaní DPH,

 7. spracovanie daňových priznaní dane z príjmu fyzických a právnických osôb,

 8. spracovanie daňových priznaní cestnej dane, dane z nehnuteľnosti a pod.

 9. vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,

 10. vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení,

 11. vykonanie dokladovej inventarizácie zostatkov účtov peňažného denníka ku dňu účtovnej uzávierky,

 12. spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok,

 13. vypracovanie firemných interných smerníc.

 14. BulletDohľad nad účtovníctvom

 15. BulletSpracovanie miezd

 16. BulletKontrola a rekonštrukcia účtovníctva

Korzo Bélu Bartóka 5119/14E

929 01 Dunajská Streda


tel:      +421 (0)31 550 3956

mobil: +421 (0)903 689 574

mail: info@ecuda.sk


IČO: 44 223 048

IČ DPH: SK2022652962